Sql Server 2008'e Devam..."3 Sayfa"


Tekrar merhaba arkadaşlar,

şimdiki başlığımız İlişkiselin Ötesinde;

Yeni GEOGRAPHY and GEOMETRY veri türleri, uzaysal verilerin doğrudan bir SQL Server 2008 veritabanı içinde depolanmasına olanak tanır. Bu uzaysal veri türleri, enlem ve boylam gibi fiziksel konumları tarif eden konum tabanlı veriler üzerinde çalışmak için kullanılabilir.

GEOGRAPHY veri türünü kullanarak, GPS uygulamalarının kullandıkları gibi, üç boyutlu jeodezi verilerini temsil edebilirsiniz. GEOMETRY veri türünü kullanarak, haritalardaki noktalar gibi iki boyutlu düzlemsel verileri temsil edebilirsiniz. Uzaysal veri türleri size, ‘Seattle’ın 20 mil etrafında kaç mağazamız bulunuyor?” gibi soruları yanıtlama olanağı tanır.

 • Uzaysal veriler SQL Server2008 veritabanlarında yerel olarak depolanır

 • WGS84 benzeri endüstri standartları kullanılarak fiziksel konumlar yerel olarak tarif edilir

 • SQL Server 2008’in Microsoft Virtual Earth ile entegrasyonu sayesinde konum verileri görsel olarak görüntülenebiliyor.

Ek Kaynaklar

-------------------------

Microsoft Virtual Earth’lü SQL Server 2008’de bulunan yeni uzaysal veri türlerini kullanarak, bir veritabanında depolanmış fiziksel lokasyonların zengin grafik temsillerini yaratabilirsiniz. Masaüstü haritalarında ya da web sayfalarında, lokasyonlara dair verileri görüntüleyen uygulamalar oluşturmak için, Virtual Earth desteğinden faydalanın. Örneğin SQL Server 2008 kullanarak, Denver’a 50 kilometreden az mesafede bulunan tüm firma merkezlerinin konumlarını çok daha kolay gösterebilirsiniz.

 • Uzaysal veri türleri, coğrafi verilerin yerel olarak SQL Server 2008 veritabanlarında saklanmasına olanak tanıyor

 • Endüstri standardı uzaysal fonksiyonlardan oluşan dahili kitaplık, uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırıyor

 • Coğrafi verilerin anlamlı temsiller içerisinde sunulabilmesi.

Ek Kaynaklar

-------------------------

Uzaysal Sütunlar, Aralıklı sütunlar, NULL değerlerinin alan doldurmasını gerektirmemesini sağlayarak, NULL verilerinin depolanması için etkili bir yol sunar. Aralıklı sütunları referans alan uygulamalar, düzenli sütunlara nasıl erişim sağlıyorlarsa bu sütunlara da aynı şekilde erişim sağlayabilirler. Bir tablo içinde birden fazla aralıklı sütun, bir sütun seti kullanımıyla desteklenir.

 • Bir sütun üzerinde NULL değerlerinin sütun temeline göre nasıl yürütüldüğünün tanımlanması, granüler denetim sağlıyor

 • Aralıklı sütunlar üzerine kurulan filtreli indeksler, üstün performans sağlıyor.

 • Çok sayıda NULL verisi taşıyan tablolar için depolama alanından önemli seviyede tasarruf.

Ek Kaynaklar

-----------------------------

Filitreli Indexler,

Bir filtreli indeks, temel olarak bir WHERE koşulunu destekleyen bir dizindir ve sadece eşleşen satırları kapsar. Satırlardan oluşan bir alt set üzerine kurulu kümelenmemiş bir dizindir. Filtreli indeksler genel olarak tablodaki tüm satırları kapsamaz, dolayısıyla daha küçük boyutludurlar ve barındırdıkları satırları referans alan sorgular için daha hızlı performans sağlarlar.

Sadece sorgular tarafından referans alınan satırları barındırmaları sağlanarak, özel sorguların performansını artırmak üzere filtreli indeksler kullanılabilir.

 • Daha üstün sorgu performansı

 • Daha düşük seviyede depolama ve bakım giderleri

Ek Kaynaklar

---------------------------------

Entegre Tam metin Arama,

Tam metin indeksleri, veritabanlarınızda metin halinde depolanan kelimeler ve cümlecikler için sorgular yürütülmesine olanak tanır. SQL Server 2008 dahilindeki Full-Text Engine, veritabanına tam olarak entegre edilmiştir ve tam metin dizinleri, harici olarak dosya sisteminde değil veritabanı dosyaları içinde depolanır. Bu sayede Tam metin indeksleri tam olarak yedeklenir ve veritabanının geriye kalanı ile birlikte geri alınır. Tam metin indeksleri ayrıca, Query Processor ile entegre olduklarından dolayı daha verimli bir şekilde kullanılırlar.

 • Metin verileri dahilinde kelimeler ve cümlecikleri daha etkili bir şekilde aratma

 • Tam metin indekslerin yönetiminin veritabanının bir parçası olarak yapılması; dolayısıyla daha kolay işletim.

Ek Kaynaklar

-------------------------------

FILESTREAM, ikili geniş nesne (BLOB) verilerinin bir veritabanı dosyası yerine, Microsoft Windows NTFS dosya sistemi dahilinde depolanmasına olanak tanır. FILESTREAM kullanarak depolanan veriler, diğer tüm veri türlerine benzer bir şekilde hareket eder ve T-SQL select, insert, update ve delete ifadeleri kullanılarak yönlendirilebilir.

Geleneksel BLOB depolamadan farklı olarak FILESTREAM verileri, veritabanına mantıksal olarak bağlanmıştır; ancak bunun yanında NTFS dosya sistemindeki veritabanı dışında etjin bir şekilde depolanır. FILESTREAM verileri tüm SQL Server işlemleri ve yedekleme operasyonlarına veritabanının geri kalanıyla birlikte katılır.

 • FILESTREAM verileri doğrudan Windows NTFS tarafından yönetildiğinden, read erişimi için daha üstün performans

 • FILESTEAM verileri için herhangi bir maksimum boyut sınırı bulunmuyor; sınırı sadece verileri depolayan yığının boyutu oluşturur.

 • BLOB verileri işlemlere, geri dönüşlere ve yedekleme operasyonlarına kesintisiz bir şekilde dahil olur

 • Yapılandırılmamış verilerin depolanması ve yönetimi daha kolaydır.

Ek Kaynaklar

---------------------------------

Geniş Kullanıcı Tanımlı Türler,

Özel veri türlerini tanımlamak üzere desteklenen geleneksel veri türlerinin ötesinde kullanıcı tanımlı türler (UDT’ler) oluşturun. 8KB’lik boyut sınırının 2GB’ye yükseltilmesiyle SQL Server 2008 dahilindeki UDT’ler, önceki versiyonlara kıyasla daha yüksek düzeyde genişletilebilir. SQL Server 2008 dahilindeki güçlü yeni uzaysal veri türleri GEOMETRY ve GEOGRAPHY’nin de bu yeni UDT mimarisi kullanılarak geliştirildiğini unutmayın.

 • Büyük boyutlu, karmaşık verileri tanımlayan geniş kapsamlı, özel veri türleri oluşturun

 • UDT’ler oluşturmak için, VB.NET ve C#.NET gibi çok çeşitli .NET dilleri kullanın

 • UDT’ler oluşturmak için tanıdık Visual Studio 2008 ortamından faydalanın.

Ek Kaynaklar

-------------------------------

Geniş kullanıcı tanımlı toplamalar,

SQL Server 2008, verilerin özetlenmesi (summing) ya da ortalamalarının alınması (averaging) gibi ortak toplamaların yürütülmesi için kullanılabilecek, yerleşik bir toplama özellikleri seti sunuyor. Özel toplamaların yönetimi için, kişisel, kullanıcı tanımlı toplamalar (UDA’lar) oluşturun. 8 KB’lik boyut sınırının 2 GB’ye yükseltilmesiyle SQL Server 2008 dahilindeki UDA’lar, önceki versiyonlara kıyasla daha yüksek düzeyde genişletilebilir.

 • Daha geniş veri miktarları üzerinde işlem yapma

 • UDA’lar oluşturmak için, VB.NET ve C#.NET gibi çok çeşitli .NET dilleri kullanın

 • UDA’lar oluşturmak için tanıdık Visual Studio 2008 ortamından faydalanın .

Ek Kaynaklar

-------------------------------

Date Time Veri Türleri,

SQL Server 2008, tarih ve zaman tabnlı birkaç yeni veri türü getiriyor. DATETIME2, daha kesin tutarlılık için, sistem zamanı yerine Koordineli Evrensel Zaman (UTC)'ı referans alır; tarih ve zaman verilerini 100 nanosaniye hassasiyetinde depolayabilir. Bu yeni DATE ve TIME veri türleri sayesinde tarih ve zaman verilerini bağımsız olarak depolayabilirsiniz. Bu yeni DATETIMEOFFSET veri türü, depolama için tarih, zaman ve ‘artı 5 saat’ gibi dengeleme süresine göre saat dilimi desteği barındırır.

 • Tarih ve zaman verilerinin depolanmasına yönelik daha üstün seviyeli esneklik

 • Tarih ve zaman verileri için daha yüksek tutarlılık ve hassasiyet

 • DATETIME ve SMALLDATETIME veri türleri halen destekleniyor.

Ek Kaynaklar

--------------------------

Geliştirilmiş XML Desteği,

Lax doğrulama, DATETIME veri türü ve liste türleri için union işlevselliği gibi, barındırdığı bazı özelliklerle SQL Server 2008, XML şemalarının tanımlanması için daha üstün seviyede bir esneklik sağlıyor. XQuery, let cümleciğine destek barındırıyor; ayrıca xml veri türüne ait modify yordamı şimdi xml değişkenlerini bir insert ifadesi için giriş olarak kabul ediyor.

 • XML için daha üstün entegrasyon, birlikte işlerlik düzeyini artırıyor

 • XML şemalarının tanımlanmasına yönelik gelişmiş seçenekler, daha geniş kapsamlı xml veri doğrulamasına olanak tanıyor ve veri bütünlüğüne katkıda bulunuyor

 • XML verilerinin yönlendirilmesine yönelik geliştirmeler, bu verileri de ilişkisel verilerinizi yönetiyormuşsunuz gibi yönetmenizi sağlıyor.

Ek Kaynaklar

-----------------------------

ORDPATH,

Hiyerarşik veriler, ilişkisel verilerden farklı bir biçimde, genellikle bir ağaç formunda organize edilir. Bir kurumdaki yöneticiler ve onlara bağlı çalışanlar arasındaki ilişkileri özetleyen tipik bir kurumsal organizasyon şeması, hiyerarşik verilere örnek olarak verilebilir. HierarchyID veri türünü kullanan bir tablo dahilindeki bir sütunda, satırlar arasındaki hiyerarşik ilişkileri bir yol biçiminde açık olarak tanımlayan veriler bulunur. HierarchyID veri türünün kullanılmasıyla ORDPATH, hiyerarşik veriler programlamayı daha verimli hale getirir.

 • Hiyerarşik ilişkilerin ilişkisel tablo içinde etkin bir biçimde temsil edilmesi

 • Hiyerarşik ilişkilerin daha açık hale getirilmesi

 • HierarchyID veri türü, hiyerarşik verileri yönetmenizi sağlayan bir yordam setine sahiptir.

Ek Kaynaklar

Devamını Sql Server 2008 linki altında bulabilirsiniz...

 


Add comment


Blog Posts' Cloud